Regler for bruk av data

Alle kart- og skogbruksplandata som er tilgjengelig i ALLMA er underlagt regler for bruk.


Underlagt regler i Åndsverkloven

Kart og skogbruksplandata er beskyttet etter åndsverklovens § 2, alternativt § 43. Dette er uavhengig av hvilken form kartet eller skogbruksplanene er i, om det er analoge kart eller planer, rasterdata eller digitale kart og plandata. Bruk av kart og skogbruksplandata krever at brukeren har avklart sine rettigheter til produktet. Åndsverkloven har til hensikt ”å beskytte intellektuelle verdier”. I praksis betyr det at opphavsmann, eller den som har fått overført rettighetene fra opphavsmannen, er den som har rett til å regulere andres utnyttelse.

Skogeier har rettigheter

Næringsdrivende i jord- og skogbruk har disposisjons- og markedsrett for kartdata over egen eiendom/foretak (eid og leid areal). Med næringsdrivende i skogbruk menes enkeltpersoner og firma som leverer tømmer og betaler skogavgift eller som har gjennomført skogreisingstiltak. 

Markedsrett

Markedsrett er rett til å fremstille eksemplarer av produktet eller en bearbeidelse av det, for å selge eller på annen måte spre disse eksemplarene. Den som erverver eksemplarene får disposisjonsrett til disse. Den som ønsker markedsrett må først erverve disposisjonsrett.

Disposisjonsrett

Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. En juridisk person har rett til intern bruk. Produktet kan kopieres og fremvises i den grad dette er nødvendig for å gjøre forutsatt bruk av produktet. Eksemplarframstilling ved overføring av analoge produkter til elektronisk lesbar form (digitalisering/scanning) er ikke tillatt uten særlig avtale. Kopiering av dataprogrammer er ikke tillatt.

Rettigheter kan lånes ut

Rettighetene kan lånes ut til andre som opptrer på vegne av rettighetshaver (skogandelslag eller andre som driver oppdragsvirksomhet eller forvaltning på vegne av rettighetshaver). Når rettigheter lånes ut, er det viktig å presisere formålet, slik at ikke kartdataene blir brukt til andre formål enn det rettighetshaver ønsker.

For mer informasjon se: http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/Rettigheter